สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดกองบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง อย่างยั่งยืน

เมื่อ วันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 09.30น.ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดกองบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง โดยมีนายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานฝ่าฆารวาส มีพระครูปริยัติกิจธำรง เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อให้ชาวบ้านตามชุมชนต่างๆทั้ง32 ชุมชน ร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืน
ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากการไม่มีสถานที่ทิ้งและกำจัด ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก มีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม การนำขยะจากครัวเรือนมาทิ้งที่สาธารณะ เพื่อให้พ้นจากที่อยู่อาศัยของตัวเอง แต่ได้ก่อปัญหากับชุมชน

 

IMG_8845_resize
ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้นำขยะมูลฝอยไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกวัน ใช้งบประมาณเดือนละ 2 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองสุรินทร์จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง และจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 389 คน จัดสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิต 5 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท ยอดเงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย 89,612 บาท เปิดรับฝากขยะรีไซเคิล ทุกวันจันทร์ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และที่ชุมชน สัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี สามารถลดปริมาณขยะได้ระดับหนึ่ง การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล จึงเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมุ่งสู่การเป็นสุรินทร์เมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
การจัดกิจกรรมกองบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้ บรรดาร้านค้า ประชาชน ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก สามารถเปลี่ยนขยะเป็นมูลค่าเป็นเงิน นับหมื่นบาท เพื่อมอบให้กับธนาคารรีไซเคิลสงเคราะห์เทศบาลเมืองสุรินทร์ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่อไป

, ,